CÁCH LÀM CÂU ĐIỀU KIỆN

Trong bài thi IELTS writing, bạn cần phải sử dụng nhiều từ vựng với ngữ pháp ở tại mức độ cao để đạt hiệu quả cao. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ trả lời cho các bạn các áp dụng mệnh đề IF, một kết cấu câu được dùng khá thường xuyên trong IELTS Writing task 2.

Bạn đang xem: Cách làm câu điều kiệnCâu đk là câu miêu tả một vụ việc nào đó xảy ra trước đã dẫn đến một tác dụng nào đó hay, nói theo cách khác nó giống như một mang định.


Câu đk là câu phức, bao gồm 1 một mệnh đề với “if” cùng theo sau là 1 trong những mệnh đề hoặc ngược lại.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If I had studied the lessons, I could have answered the questions.If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.

Cấu trúc :

If + present tense + will/won’t (might/could/going to) + verb

Will/won’t (might/could/going to) + verb + if + present tense


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.If you invest your money, it will grow.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If he has không lấy phí time, he’ll play tennis. => Should he have không tính tiền time, he’ll play tennis


Cấu trúc :

If + past tense + would(n’t) (might/could) + verb

Would(n’t) (might/could) + verb + if + past tense


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If I brought umbrella, I wouldn’t get wet.If I learnt Russian, I would read a Russian book.If I were you, I would buy this car.If I won £100,000, I would give up my job.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If I learnt Russian, I would read a Russian book. => Were I khổng lồ learn Russian, I would read a Russian bookIf I were you, I would buy this car.=> Were I you, I would buy this car

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không tồn tại thực trong vượt khứ, chỉ mang tính ước mong trong vượt khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở thừa khứ.


Cấu trúc:

If + past perfect + would(n’t) have + past participle

Would(n’t) have + past partiple + if + past perfect


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If you’d asked me, I’d have done it.If she had been in her office, I would have seen her.If youhad spokenEnglish, shewould haveunderstood.If theyhad listenedto me, wewould have beenhome earlier.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If he had trained hard, he would have won the match. => Had he trained hard, he would have won the match.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If you heat water to lớn 100 degrees, it boils.If you cool water below zero degreea, it freezes.When you visit a place of whorship, you dress appropriately.

Câu điều kiện kết hợp thường phối kết hợp giữa câu điều kiện loại 2 và một số loại 3, dùng nhằm hiện tác dụng hiện tại của một hành động trong thừa khứ hoặc giải thích một trường hòa hợp ở hiện tại bị ảnh hưởng từ quá khứ.


Cấu trúc:

If + past perfect + would(n’t) + verb

VD: If you’d saved more, you’d be rich.

 

if + past simple + would(n’t) have + past participle

VD: If you were sensible, you’d have saved more.

 

if + past perfect + would(n’t) be + Ving

VD: If you hadn’t saved, you wouldn’t be going on holiday.

 

if + past continuous + would(n’t) + V

VD: If you were going on holiday soon, you’d be happy.

 

if + past simple + would(n’t) be + Ving

VD: If you didn’t have savings, you wouldn’t be going on holiday.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If I hadn"t told her about this, she wouldn"t be sad now. => Had I not told her about this, she wouldn"t be sad now.


Lưu ý:

Ngoài “if” ta tất cả dùng 1 số ít từ để cố kỉnh thế nhằm nhấn mạnh tay vào những điều kiện xung quanh vụ việc và hành động. Sau những các từ này sẽ là một mệnh đề. Những cụm từ đó là:

only if (chỉ khi, miễn là)provided (that)/ providing (that) (miễn là)so long as/ as long as (miễn là)on condition that (với đk là)unless (trừ phi)
Thể hiện vấn đề xảy ra sau này và nhấn mạnh vấn đề trạng thái diễn ra hay chấm dứt của sự việc.

If + present simple, ... Future continuous/future perfect.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If we go to Ho chi Minh đô thị today, we shall be staying there tomorrow.

Thể hiện tại sự đồng ý, cho phép haygợi ý

If + present simple, ... May/can + V-inf.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If it stops raining, we may go khổng lồ class on time.

Gợi ý, khuyên răn răn, ý kiến đề nghị hoặc yêu cầu nhưng nhấn mạnh về hành động

If + present simple, ... Would like to/must/have to/should + V-inf.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If he wants to pass the exam, he should vày a lot of exercise.

Đối cùng với câu mệnh lệnh

If + present simple, (do not) V-inf.

Ví dụ: If you feel cool, close the window.


+ Mệnh đề bao gồm (main clause)

If + past simple, ... Would/should/could/might/had to/ought to + be V-ing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If we went lớn Ho bỏ ra Minh đô thị this morning, we would be staying in there tomorrow.

If + past simple, past simple. (diễn tả sự việc, hành độngđã xảy ra)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If he didn"t catch the ball, they lost that game.

If + past simple, ... Would be + V-ing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If she went with him, she would be touring Ha Noi đô thị now.


+ Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past continuous, ... Would/could + V-inf.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If I were studying English in London now, I could speak English much better.

If + past perfect, ... Would/could + V-inf.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If I had done my homework, I would pass the exam.

Xem thêm:


+ Mệnh đề chủ yếu (main clause)

If + past perfect, ... Could/might + present perfect.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If I had found the solutions earlier, we could have passed the test.

If + past perfect, present perfect continuous.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If you had done the homework last Monday, you would have been playing soccer last Tuesday.

If + past perfect, ... Would + V-inf.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If she had followed my advice, she would be more successful now.


+ Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past perfect continuous, ... Would + present perfect.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

If it hadn"t been raining all day, We would have completed the project.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

I wouldn’t have phoned him,unless you’d suggested it.I wouldn’t have phoned him,if you hadn’t suggested it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

He invite me to enjoy the game, I refuse. I will play – unless I have the driving thử nghiệm tomorrow.


Trong câu điều kiện có sử dụng Unless, Unless có thể đứng đầu câu hoặc đứng thân câu với đứng trước mệnh đề If


IELTS TUTOR xét ví dụ:

I wouldn’t have phoned him,unless you’d suggested it.Unlesshe wasill, he would be at work.

Lưu ý: lúc Unless mở đầu câu, thêm lốt phẩy vào sau mệnh đề đựng unless.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

I will go to the market if my mother can not.

I wil go lớn the market unless my mother can not. (SAI)

Dụng will/would vào mệnh đề chứa Unless

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Unless we study hard, we will fail the exam.

Unless we will study hard, we will fail the exam.(SAI)

Dùng Unless trong câu hỏi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

What will happen if I vày not pass the exam?

What will happen unless I pass the exam? (SAI)


Sử dụng Unless trong câu mang ý nghĩa cảnh báo, nhấn mạnh, thúc giục một hành vi nào đó cần phải được thực hiện ngay lập tức nhằm tránh việc xẩy ra hậu quả xứng đáng tiếc.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

Unless you hurry, you will be late the train

Unless you work hard, you will be sacked without notice


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If he wasn"t ill, he would be at a work

-> Unless he was ill, he would be at work.


Mệnh đề theo sau "in case" hay sử dụng thì lúc này đơn hoặc vượt khứ đơn, không sử dụng will hoặc would.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

With your help, I can finish this exercise more quickly.

Without your help, I could not have finished this exercise more quickly.

But for the rain, we would have had a nice holiday.


Dùng để nhấn mạnh sự hạn chế.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Travelling by car is convenient provided that you have somewhere khổng lồ park.


Cách dùng tương tự như như provided (that)/ providing (that).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

You can use my oto as long as you drive carefully.


Dùng đẻ liên quan đến một ý tưởng phát minh đã nói vào câu trước.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

You must read the instructions; otherwise, you don"t know how to lớn use it.


diễn tả những mong muốn về một sự việc không có thật ở hiện tại tại, hay mang định một điều trái lại so cùng với thực tế.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I can’t play soccer. I wish I played soccer very well.

If only I was here. (The fact is that I am not here.)


Diễn tả những mong muốn về một sự việc không có thật ngơi nghỉ quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so cùng với thực trên đã xẩy ra ở thừa khứ.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

If only I had gone by train. (The fact is that I didn’t go by train.)I wish I hadn’t failed my exam last year. (The fact is that I failed my exam.)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

I wish I would be an engineer in the near future.If only I would take the trip next month.


Wish + N (đưa ra một lời chúc mừng, ao ước ước)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

He wishes happiness and good health.


Để đưa ra quan điểm, cách giải quyết và xử lý một vấn đề hay sự tưởng tượng của bạn dạng thân, bạn có thể dùng câu đk loại 2 để diễn đạt.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

It may be that employers begin to lớn value creative thinking skills above practical or technical skills. If this were the case, perhaps we would need more students of art, history & philosophy than of science or technology.


Sau khi đưa ra ý kiến của bản thân, tiếp này sẽ là câu điều kiện. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, bạn sẽ sử dụng những loại câu điều kiện làm sao cho phù hợp


IELTS TUTOR xét ví dụ:

In my opinion, governments should invest more money in public transport.Ifrail và bus servicesweremore reliable, fewer peoplewould needto drive.Nowadays,I think more people will do their shopping online. ButifInternet shoppingbecomesmore popular, many traditional shopswill losecustomers.

Trong Reading cùng Listening:

Câu đk loại 1 sẽ dùng với mục đích cung cấp thông tin thật tế với điều kiện đáp ứng nhu cầu cho cửa hàng ở mệnh đề chínhCâu điều kiện loại 2 và các loại 3 dùng để làm thể hiện giả định ở lúc này và hậu quả. Vì vậy, những tin tức sẽ không có thật. Fan ra đề sẽ dung một số loại này để sẽ làm cho rối thông tin. 

Trên phía trên IELTS TUTOR đang hướng dẫn các bạn cách phân biệt, công thức và cách dùng của từng loại câu điều kiện. Thí sinh cần nắm vững những chú ý và nạm chắc cách thực hiện loại câu này, vẫn giúp nâng cấp điểm số của sỹ tử lên xứng đáng kể.


Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!