Ngành Hàng Không Tiếng Anh

Cho mặc dù là người đang làm việc tại các vị trí trong lĩnh vực Hàng không, hay là quý khách tham gia dịch vụ thương mại thì các bạn đều bắt buộc trang bị mang lại mình một số trong những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sản phẩm không cơ bản.

Bài viết sau đây Topica sẽ ra mắt cho chúng ta một số trường đoản cú vựng phổ cập nhất, giúp bạn có thể tự tin hơn trong các bước hay trong ngẫu nhiên hành trình nào nhé.

Bạn đang xem: Ngành hàng không tiếng anh

Tải ngay cỗ tài liệu giờ đồng hồ Anh siêng ngành

1. Từ bỏ vựng giờ anh chuyên ngành sản phẩm không trên đại lý/phòng vé

Các đoạn hội thoại trong ngành thường diễn ra tại phòng vé và cửa hàng đại lý bán vé. Quanh đó ra, các từ vựng thuộc những đoạn đối thoại này thường xuyên rất đơn giản và dễ dàng sử dụng cũng giống như thông dụng. Do vậy, khi ban đầu học từ vựng về giờ Anh siêng ngành mặt hàng không, bạn cũng có thể tìm hiểu các cụm từ tương quan đến quá trình mua vé bên dưới đây.

Xem thêm:

Reservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗ

Booking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng để chỗ

Business class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng thương gia

Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thông

Fare /fer/: giá chỉ vé

Tax /tæks/: Thuế

One way /ˌwʌnˈweɪ/: một lượt

Advance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện cài đặt vé trước

Arrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/:  Điểm đến

Cancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /:  Hủy hành trình

Cancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ :  Điều kiện bỏ vé

Capacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/:  Giới hạn con số khách (hoặc hành lý) được chuyên chở trên 1 chuyến bay

Carrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /:  Hãng mặt hàng không

Change /tʃeɪndʒ/:  Thay thay đổi vé (ngày, giờ đồng hồ bay)

Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình dài vòng kín (khứ hồi)

Departure/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /:  Điểm khởi hành

Double mở cửa jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở kép

Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng nhiều (hạng ghế trên máy bay)

Fare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá chỉ Fee Phí

Fuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/:  Phụ giá tiền nhiên liệu (xăng dầu)

Go show /goʊ ʃoʊ/: Khách đi vội vàng tại sân bay (không đặt nơi trước)

High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ :  Mùa cao điểm

Inbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay vào (chuyến về)

Journey/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trình

Mileage /maɪ.lɪdʒ/ :  Dặm bay

Mileage upgrade /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : Nâng cấp cho số dặm bay đã đi

No show /ˌnoʊˈʃoʊ/: Bỏ nơi (khách quăng quật chỗ ko báo trước cho hãng HK)

One way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá vé 1 chiều

Out of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất đổi vé không nên trình tự khoảng bay

Outbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh ra quốc tế (chuyến đi)

Passenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/:  Hành khách

Penalty /ˈpen.əl.ti /:  Điều kiện phạt

Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều kiện chuyến cất cánh được phép áp dụng hoặc tinh giảm áp dụng

Promotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: Giá vé khuyến mại

Re-book/ re-booking: Đặt lại vé

Refund /riː.fʌnd/ :  Hoàn vé

Reroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/:  Thay thay đổi hành trình

Round trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : Giá vé khứ hồi

Void /vɔɪd /:  Hủy vé (làm mất hiệu lực vé và quý hiếm vé)

Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều kiện chuyến cất cánh được phép áp dụng hoặc hạn chế áp dụng

Restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/:  Điều kiện giảm bớt của giá chỉ vé

Re-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/:  Gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành vé

Round trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : Giá vé khứ hồi

Shoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ :  Mùa giữa cao điểm và tốt điểm

Single xuất hiện jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở đơn

Surcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: Phí phụ thu

Terminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/:  Cổng, đơn vị ga đi hoặc cho tại sảnh bay

Ticket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/:  Điều kiện chuyển nhượng vé

Ticket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/:  Đổi vé

*

Học trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành mặt hàng không mỗi ngày

2. Từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành mặt hàng không trên quầy làm cho thủ tục

Một trong những vị trí cần áp dụng tiếng Anh không giống đó đó là tại quầy có tác dụng thủ tục. Một vài từ vựng tiếng Anh chăm ngành sản phẩm không trên quầy làm giấy tờ thủ tục mà chúng ta cũng có thể tham khảo như:

Code /koʊd/: mã (đặt chỗ)

Help-desk: Trợ giúp

Check-in /tʃek.ɪn/:  Làm thủ tục

Procedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tục

Embassy statement /ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quán

Flight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/:  Tờ vé máy bay (thể hiện thông tin số vé, tên khách, khoảng bay, giá bán vé cùng thuế)

Stopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm giới hạn trong hành trình dài (điểm trung chuyển) bên trên 24 tiếng)

Transfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/:  Điểm trung chuyển

Transit /træn.zɪt/: Điểm trung đưa (không quá 24 tiếng)

Validity /vəˈlɪd.ə.t̬i/:  Hiệu lực của vé

Ví dụ:

A one-day stopover in TaiwanDịch: Điểm ngừng một ngày trên Đài Loan 

Baggage that is lost or damaged in transit Dịch: tư trang hành lý bị mất hoặc lỗi trong quy trình quá cảnh

3. Trường đoản cú vựng tiếng anh chăm ngành hàng không tại quầy khám nghiệm an ninh

Tại quầy kiểm tra bình an mặc cho dù khá ít phải áp dụng đến giờ đồng hồ Anh giao tiếp, nhưng cũng có một vài trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành mặt hàng không mà bạn cần phải lưu ý như sau:

Luggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lý

Accompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ nhỏ đi cùng

Accompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : trẻ sơ sinh đi cùng

Safety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: Quy định về an toàn

Ví dụ:

Please, check your luggage at the desk.Xin mời chất vấn hành lý của công ty tại bàn.

4. Từ vựng giờ anh chuyên ngành sản phẩm không trên vật dụng bay

Cuối cùng là tiếng Anh chuyên ngành Hành ko trên đồ vật bay, việc biết giờ Anh siêng ngành hoàn toàn có thể giúp bạn bảo đảm được các quyền lợi của bản thân cũng như đọc được thông tin và giải đáp bay an toàn từ những nhân viên hàng không. Một số từ vựng mà bạn cũng có thể tham khảo như

Aisle seat /aɪl sit/: Ghế ngồi gần lối đi

Alternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/:  Thay thế

Diet meal /daɪət mil/:  Ăn kiêng

Discount /dɪs.kaʊnt/: Giảm giá

Vegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chay

Window seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: số ghế gần cửa sổ

Ví dụ:

Would you like a window seat or an aisle seat?Bạn muốn tại vị trí gần hành lang cửa số hay phía lối đi?

Hy vọng bài viết đã với đến cho bạn một nguồn từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành sản phẩm không cơ bản và bổ ích nhất. Nếu như khách hàng đang do dự về phương pháp trau dồi tự vựng công dụng và giúp tiết kiệm thời gian, hãy cùng sát cánh đồng hành cùng với TOPICA Native để tò mò các phương pháp học kết quả nhất dành cho tất cả những người đi làm cho ngay tại trên đây nhé!